افق تجارت شاهین > اسلایدر فرآیند
1

افق تجارت شاهین

 • سرعت
 • فرآیند خلاقانه
 • قدرت بازاریابی
 • جهت گیری طراحی
 • توسعه
2

لافق تجارت شاهین

 • فرآیند خلاقانه
 • جهت گیری طراحی
 • توسعه
 • فرآیند کاری
 • کار تیمی
3

لافق تجارت شاهین

 • سرعت
 • فرآیند خلاقانه
 • توسعه
 • جهت گیری طراحی
 • مدیریت
4

افق تجارت شاهین

 • ارتباطات
 • تلاش
 • سرعت
 • کار تیمی
 • مدیریت
5

افق تجارت شاهین

 • توسعه
 • فرآیند کاری
 • طراحی گرافیکی
 • ارتباطات
 • کوشش
6

افق تجارت شاهین

 • سرعت
 • فرآیند خلاقانه
 • کار تیمی
 • جهت گیری طراحی
 • توسعه
7

افق تجارت شاهین

 • طراحی گرافیکی
 • توسعه
 • مدیریت
 • تحلیل
 • کار تیمی